Voorwaarden MvR-app Leeromgeving


ALGEMENE VOORWAARDEN MvR-app Leeromgeving


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

 • Merlinvanrie: de partij die tegen betaling van Cursusgeld door de Cursist, de Cursist toegang verleend tot de MvR-app Leeromgeving;
 • MvR-app Leeromgeving: de online leeromgeving waarbinnen de Cursist na betaling van het Cursusgeld toegang krijgt tot één of meerdere Cursussen;
 • Cursusovereenkomst: de overeenkomst tussen Merlinvanrie en de Cursist op grond waarvan het de Cursist gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Cursusgeld toegang heeft tot de MvR-app Leeromgeving voor de gekozen Cursus;
 • Cursusgeld: de op de Cursus van toepassing zijnde vergoeding die de Cursist aan Merlinvanrie verschuldigd is;
 • Cursist: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegang heeft tot de MvR-app Leeromgeving;
 • Cursus: de door de Cursist gekozen lesperiode voor een onderwerp
 • Cursusperiode: de periode gedurende welk de Cursist toegang heeft tot de Cursus in de MvR-app Leeromgeving
 • Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Cursusgeld verschuldigd is.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Cursusvormen, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door Merlinvanrie uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • Door het aangaan van de Cursusovereenkomst verklaart de Cursist zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 • Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Merlinvanrie en de Cursist worden afgeweken onder expliciete verwijzing naar de randnummers van de bepalingen in deze Voorwaarden waarvan wordt afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 • Merlinvanrie kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden  aangekondigd op Merlinvanrie.nl en de MvR-app Leeromgeving. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Cursusovereenkomsten.

Artikel 3. Totstandkoming Cursusovereenkomst

 • De bestelling of aanvraag van een Cursus door een potentiële Cursist, wordt aangemerkt als een aanbod tot het afnemen van een Cursus.
 • Een Cursusovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Merlinvanrie het aanbod van de Cursist schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) accepteert dan wel start met de uitvoering van de Cursusovereenkomst.
 • Indien Merlinvanrie het aanbod van de Cursist accepteert zal zij een elektronische bevestiging van de Cursusovereenkomst sturen, die onder meer het Cursustype en de duur van de toegang tot de MvR-app Leeromgeving bevat.
 • Merlinvanrie is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Cursusovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Cursusovereenkomst te verbinden.
 • Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door Merlinvanrie geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 4. Gegevens

 • De Cursist is verplicht bij het aangaan van de Cursusovereenkomst correcte gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, dienen tijdig aan de Merlinvanrie te worden gemeld.
 • Uitvoering van de Cursusovereenkomst en alle op de Cursusovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door de Cursist opgegeven adres en/of e-mailadres.

Artikel 5. Ontbinding/herroeping

 • De Cursist heeft het recht de Cursusovereenkomst binnen een termijn van 7 dagen na totstandkoming te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Merlinvanrie. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het algemene e-mail adres van Merlinvanrie onder vermelding van Opzegging binnen 7 dagen in de onderwerp regel.
 • Indien er sprake is van ontbinding van de Cursusovereenkomst binnen 7 dagen, bestaat er pro rata recht op restitutie van het eventueel reeds betaalde Cursusgeld.

Artikel 6. Beschikbaarheid

 • Merlinvanrie zal zich gedurende de looptijd van de Cursusovereenkomst inspannen voor een permanente beschikbaarheid van de MvR-app Leeromgeving.
 • Klachten met betrekking tot de beschikbaarheid geven de Cursist niet het recht de betaling van het Cursusgeld  geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • Merlinvanrie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Cursist lijdt door het niet beschikbaar zijn van de MvR-app Leeromgeving.
 • Cursisten hebben geen recht op compensatie voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de MvR-app Leeromgeving.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 • Het Cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 • Alle vermelde prijzen zijn in euro's, exclusief btw, andere belastingen of heffingen.
 • De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Cursusovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 • In  geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden  binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door de Merlinvanrie worden geïnd.
 • Het storneren van een door Merlinvanrie (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Cursist niet van zijn betalingsverplichting.
 • Indien de Cursist het verschuldigde Cursusgeld niet (tijdig) betaalt, is de Merlinvanrie gerechtigd (de uitvoering van) de Cursusovereenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 8. Beëindiging van de Cursusovereenkomst

 • De Cursusovereenkomst eindigt automatisch na afloop van de door de Cursist gekozen Cursusperiode.
 • Beëindiging is tevens mogelijk op grond van artikel 7.7.

Artikel 9. Wijziging inhoud MvR-app Leeromgeving

 • Merlinvanrie is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, en lay-out van de MvR-app Leeromgeving te wijzigen.
 • Merlinvanrie zal er in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 1 voor zorgen dat de MvR-app Leeromgeving in kwalitatief en kwantitatief opzicht in verhouding blijft tot het Cursusgeld en de van toepassing zijnde examenrichtlijnen.

Artikel 10. Toegang tot MvR-app Leeromgeving

 • De inloggegevens die de Cursist toegang geven tot de MvR-app Leeromgeving zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Cursist niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot de MvR-app Leeromgeving of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 • Cursist is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra Cursist vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij Merlinvanrie daarvan direct op de hoogte te stellen. Merlinvanrie is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar MvR-app Leeromgeving en Cursist dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 11. Derden

 • Merlinvanrie kan bij de uitvoering van de Cursusovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Cursusovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 • Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Cursusovereenkomst ten behoeve van Merlinvanrie worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door Merlinvanrie ingeschakelde derden.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen Merlinvanrie en de Cursist en kunnen derden die geen partij zijn bij de Cursusovereenkomst  hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. Overmacht

 • Indien aan de zijde van Merlinvanrie sprake is van overmacht, heeft Merlinvanrie het recht om uitvoering van de Cursusovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Merlinvanrie, de Cursusovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Merlinvanrie, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop  Merlinvanrie geen beslissende controle kan uitoefenen.
 • Indien de overmacht situatie aan de zijde van Merlinvanrie langer dan twee maanden voortduurt, heeft de Cursist het recht de Cursusovereenkomst te ontbinden.
 • In geval van overmacht is Merlinvanrie  niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade die de Cursist geleden heeft.

Artikel 13 . Privacy

 • Bij het sluiten en de uitvoering van de Cursusovereenkomst verwerkt Merlinvanrie persoonsgegevens van de Cursist.
 • Al het gebruik van de door de Cursist verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van Merlinvanrie is gedetailleerd vastgelegd hoe Merlinvanrie met de gegevens van de Cursist omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Artikel 14. Rechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de MvR-app Leeromgeving, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij Merlinvanrie en/of haar licentiegevers.
 • Het is Cursist niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de MvR-app Leeromgeving op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Merlinvanrie.

Artikel 15. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 • Op de Cursusovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen over  de Cursusovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.